• Grand Prix Landau - Axel
 • Grand Prix Tholen - Scherpenisse
 • Grand Prix Zwemschaak - Goes
 • Grand Prix HWP - Sas van Gent
 • Grand Prix Pepernoten - Vlissingen

Subsidiereglement Zeeuwse schaakbond

De Zeeuwse schaakbond, hierna te noemen de ZSB, heeft als primaire doel het bevorderen van het schaken in Zeeland. In dat kader is het mogelijk dat de ZSB een subsidie verstrekt aan derden die activiteiten ondernemen die het schaken bevorderen. Dit reglement beschrijft onder welke voorwaarden subsidie kan worden verstrekt.

Toekenning subsidie

 1. Subsidie zal alleen worden toegekend voor activiteiten die het schaken in Zeeland bevorderen.
 2. De maximale subsidie voor een activiteit wordt in principe vastgesteld door de ledenvergadering van de ZSB die in het najaar plaatsvindt. Het verzoek tot subsidie dient derhalve uiterlijk op 1 oktober in het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de activiteit plaatsvindt aangevraagd te worden door een verzoek in te dienen bij de secretaris van de ZSB.
  • In incidentele gevallen kan het bestuur van de ZSB eenmalig een subsidie toekennen aan een eenmalige activiteit of aan een eerste organisatie van een terugkerende activiteit.
  • Het bestuur zal alleen de (maximale) subsidie toezeggen toe als deze voorafgaand aan de activiteit is aangevraagd.
  • Het bestuur kan voorwaarden stellen met betrekking tot het organiseren van de activiteit en de subsidie niet toekennen of verlagen als niet aan deze voorwaarden is voldaan.
 3. Nadat de activiteit is georganiseerd kan bij de penningmeester van de ZSB de subsidieaanvraag worden ingediend. De penningmeester controleert of aan de voorwaarden is voldaan.

Voorwaarden

 1. Voor toernooiactiviteiten (het organiseren van een toernooi) gelden de volgende voorwaarden
  • De subsidie wordt uitsluitend gegeven om een toernooi kostendekkend te maken en zal nooit hoger zijn dan de inkomsten, waaronder entreegelden en andere subsidies, minus de uitgaven, waaronder zaalhuur en prijzengeld. Indien de organisatie als gevolg van een eigen gebouw geen zaalhuur heeft kan een fictief bedrag van maximaal € 35- als zaalhuur worden opgevoerd.
  • Voor toernooien in het kader van de Grand-Prix voor jeugd geldt hetgeen is genoemd onder 4.1 niet. De uit te keren subsidie wordt verlaagd met € 0,50 per deelnemende jeugdspeler.
  • Voor de subsidie aan het HZ-toernooi gelden geen aanvullende voorwaarden.
 2. Voor toernooiactiviteiten geldt in aanvulling op hetgeen in artikel 4 is gesteld dat van de organisatie een maximale inspanning mag worden verwacht zo veel mogelijk deelnemers aan de activiteit te laten meedoen. Van de organisatie wordt verwacht dat zij:
  • Minimaal 6 weken voor de start van de activiteit:
   1. Een affiche publiceren op internet en/of social media waarop de activiteit wordt aangekondigd.
   2. De link naar deze aankondiging wordt doorgegeven aan de secretaris en de toernooileider van de ZSB.
    De ZSB zal naar de abonnees van de mailgroep aankondiging toernooien een mail sturen met de link naar de affiches en voor zover dit nog niet is gedaan de activiteit opnemen in de kalender op de site van de ZSB.
  • Publiciteit zoeken bij lokale media om de activiteit te promoten.

Aanvraag subsidie

 1. Na afloop van de activiteit dient de organisatie de subsidie aan te vragen bij de penningmeester van de ZSB.
  • De aanvraag dient uiterlijk binnen drie maanden nadat de activiteit heeft plaatsgevonden.
  • Bij de aanvraag voor toernooien dient een overzicht gegeven te worden van de inkomsten en uitgaven die zijn gedaan, zodat de penningmeester kan beoordelen dat de subsidie alleen is ter dekking van de kosten zoals gesteld in 4.1
  • Voor toernooien in het kader van de Grand-Prix voor jeugd geldt in plaats van artikel 6.2 dat een overzicht moet worden gegeven van de deelnemers.
 2. Als de penningmeester constateert dat niet aan de voorwaarden is voldaan zoals gesteld in artikel 4 en 6 zal deze de subsidieaanvraag afwijzen of een lager bedrag toekennen.
  • De aanvrager kan binnen 4 weken na de afwijzing of verlaging in beroep gaan bij het bestuur van de ZSB. Het beroep dient te worden gestuurd naar de secretaris van de ZSB. Het bestuur zal uiterlijk op de 2e bestuursvergadering na dit beroep hierop een besluit nemen en de aanvrager hierover informeren.
  • Indien de van toepassing zijnde vereniging zich niet kan verenigen met een door het bestuur van de ZSB genomen besluit, dan heeft de betreffende vereniging het recht beroep aan te tekenen tegen dit ZSB-besluit, welk beroep zal worden behandeld op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering van de ZSB.

 

Vastgesteld op Voorjaarsvergadering 21-05-2019